กิจกรรมโรงเรียน

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

  กู่ทองพิทยาคม  7 ธ.ค. 2560
 

 Readme..

 1188 79
 

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 Readme..

 1188 65

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  3 ธ.ค. 2560
 

 Readme..

 ธิติยา 49

คนดีศรีเขวาใหญ่

  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  3 ธ.ค. 2560
 

 Readme..

 ธิติยา 45
 


ชื่องาน/โครงการ                   โครงการพี่อำลา –น้องอาลัย และปัจฉิมนิเทศมอบใบประกาศนียบัตร

งาน                         Readme..

 ธิติยา 52

ข่าวสารทั่วไป

 

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ/รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยด้านวินัยจราจรให้กับเยาวชน
ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุ 10 ข้อหา (10 ร ส ข ม )

 Readme..

 @rtty 38
 

 Readme..

 1188 44

อบรมครูพี่เลี้ยง

  มหาชัยพิทยาคาร  25 ธ.ค. 2560
 

อบรมครูพี่เลี้ยง โดยการทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 Readme..

 samneang 43

# สหวิทยาเขต จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
1 สหวิทยาเขต 1 5 14.29
2 สหวิทยาเขต 2 6 17.14
3 สหวิทยาเขต 3 6 17.14
4 สหวิทยาเขต 4 5 14.29
5 สหวิทยาเขต 5 5 14.29
6 สหวิทยาเขต 6 8 22.86
# อำเภอ จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
1 เมืองมหาสารคาม 4 11.43
2 บรบือ 7 20.00
3 เชียงยืน 2 5.71
4 กันทรวิชัย 2 5.71
5 โกสุมพิสัย 5 14.29
6 นาเชือก 2 5.71
7 พยัคฆภูมิพิสัย 1 2.86
8 วาปีปทุม 3 8.57
9 นาดูน 2 5.71
10 แกดำ 2 5.71
11 ยางสีสุราช 2 5.71
12 กุดรัง 2 5.71
13 ชื่นชม 1 2.86
# ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
1 ขนาดเล็ก 21 60.00
2 ขนาดกลาง 7 20.00
3 ขนาดใหญ่ 4 11.43
4 ขนาดใหญ่พิเศษ 3 8.57
# ประเภทบุคลากร จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
1 ผู้อำนวยการ 22 3.03
2 รองผู้อำนวยการ 24 3.31
3 ครู 587 80.97
4 พนักงานราชการ 26 3.59
5 ครูอัตราจ้าง 17 2.34
6 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 8 1.10
7 ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 0.14
8 นักการภารโรง 11 1.52
9 ธุรการโรงเรียน 8 1.10
10 ลูกจ้างชั่วคราว 20 2.76
# ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,540 2,850 5,390
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,468 2,724 5,192
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,448 2,765 5,213
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,850 2,598 4,448
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,723 2,639 4,362
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,650 2,603 4,253
7 ปวช.1 8 35 43
8 ปวช.2 21 52 73
9 ปวช.3 5 41 46