กิจกรรมโรงเรียน

ค้นหาตามคำ
จากส่วน
 

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

  กู่ทองพิทยาคม  7 ธ.ค. 2560
 

 Readme..

 1188 12
 

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 Readme..

 1188 25

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  3 ธ.ค. 2560
 

 Readme..

 ธิติยา 14

คนดีศรีเขวาใหญ่

  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  3 ธ.ค. 2560
 

 Readme..

 ธิติยา 13
 


ชื่องาน/โครงการ                   โครงการพี่อำลา –น้องอาลัย และปัจฉิมนิเทศมอบใบประกาศนียบัตร

งาน                         Readme..

 ธิติยา 14

ชื่อโครงการ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  3 ธ.ค. 2560
 

 Readme..

 ธิติยา 9
 

 Readme..

 ธิติยา 9

โครงการค่ายพักแรม

  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  1 ธ.ค. 2560
 

ฟฟฟฟฟ

 Readme..

 ชม 13