SIAS | ระบบบริหารสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 26
Slide background

Slide background

จำนวนสถานศึกษา 35 รายละเอียด
จำนวนบุคลากร 1,902 รายละเอียด
จำนวนนักเรียน 31,778 รายละเอียด
จำนวนข่าวสาร 16 รายละเอียด
จำนวนสถานศึกษาแยกตามอำเภอ
จำนวนสถานศึกษาแยกตามขนาด
# สหวิทยาเขต จำนวนสถานศึกษา ร้อยละ
1 สหวิทยาเขต 1 5 14.29
2 สหวิทยาเขต 2 6 17.14
3 สหวิทยาเขต 3 6 17.14
4 สหวิทยาเขต 4 5 14.29
5 สหวิทยาเขต 5 5 14.29
6 สหวิทยาเขต 6 8 22.86
# อำเภอ จำนวนสถานศึกษา ร้อยละ
1 เมืองมหาสารคาม 4 11.43
2 แกดำ 2 5.71
3 โกสุมพิสัย 5 14.29
4 กันทรวิชัย 2 5.71
5 เชียงยืน 2 5.71
6 บรบือ 7 20.00
7 นาเชือก 2 5.71
8 พยัคฆภูมิพิสัย 1 2.86
9 วาปีปทุม 3 8.57
10 นาดูน 2 5.71
11 ยางสีสุราช 2 5.71
12 กุดรัง 2 5.71
13 ชื่นชม 1 2.86
# ขนาดสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษา ร้อยละ
1 ขนาดเล็ก 21 60.00
2 ขนาดกลาง 6 17.14
3 ขนาดใหญ่ 4 11.43
4 ขนาดใหญ่พิเศษ 4 11.43
# ประเภทบุคลากร จำนวนสถานศึกษา ร้อยละ
1 ผู้อำนวยการ 34 1.79
2 รองผู้อำนวยการ 53 2.79
3 ครู 1814 95.37
4 ครูอัตราจ้าง 1 0.05
# ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,738 3,098 5,836
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2,738 3,210 5,948
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 2,664 3,049 5,713
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,870 2,891 4,761
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1,842 2,791 4,633
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,796 2,943 4,739
7 ปวช.1 11 29 40
8 ปวช.2 8 35 43
9 ปวช.3 16 49 65
รวม 13,683 18,095 31,778

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • Present
  • Director of School

Name : นายเชาว์วัศ ปัดสำราญ

Birth. : 5 ธ.ค. 2503

Edu. : ศษ.ม. บริหารการศึกษา

Email :

Tel. :

สถานศึกษานาภูพิทยาคม

View 0 time

ข่าวสาร