SIAS | ระบบบริหารสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 26

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

ข้อมูลครูและบุคลากร : ปีการศึกษา 2561

จำนวน 1,902
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 44012001 สารคามพิทยาคม 66 128 194 10.20
2 44012003 มหาวิชานุกูล 9 15 24 1.26
3 44012005 มหาชัยพิทยาคาร 12 19 31 1.63
4 44012025 กุดรังประชาสรรค์ 6 7 13 0.68
5 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 10 16 26 1.37
6 44012002 ผดุงนารี 51 143 194 10.20
7 44012021 กันทรวิชัย 27 29 57 3.00
8 44012007 แกดำวิทยาคาร 9 5 14 0.74
9 44012008 มิตรภาพ 10 22 32 1.68
10 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 6 10 16 0.84
11 44022006 โนนราษีวิทยา 3 6 9 0.47
12 44022001 บรบือ 37 82 119 6.26
13 44022008 บรบือวิทยาคาร 41 81 122 6.41
14 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 10 11 21 1.10
15 44022003 โนนแดงวิทยาคม 12 12 24 1.26
16 44022005 ยางวิทยาคม 7 16 23 1.21
17 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 5 7 12 0.63
18 44022015 วาปีปทุม 57 91 148 7.78
19 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 16 52 68 3.58
20 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 15 17 32 1.68
21 44022020 ประชาพัฒนา 12 20 32 1.68
22 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 12 18 30 1.58
23 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 50 79 129 6.78
24 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 31 67 98 5.15
25 44022027 มัธยมยางสีสุราช 18 20 38 2.00
26 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 9 9 18 0.95
27 44022026 นาภูพิทยาคม 13 15 28 1.47
28 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 46 73 119 6.26
29 44012010 เขวาไร่ศึกษา 26 38 64 3.36
30 44012022 เชียงยืนพิทยาคม 28 53 81 4.26
31 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 10 21 31 1.63
32 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ 9 8 17 0.89
33 44012012 โพนงามพิทยานุกูล 5 8 13 0.68
34 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ 5 8 13 0.68
35 44012023 กู่ทองพิทยาคม 5 7 12 0.63