SIAS | ระบบบริหารสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 26

ข้อมูลโรงเรียน

จำนวน 35
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ Action
1 44012001 สารคามพิทยาคม สหวิทยาเขต 1 4,009 ขนาดใหญ่พิเศษ 043711585
2 44012002 ผดุงนารี สหวิทยาเขต 2 4,128 ขนาดใหญ่พิเศษ 043711075
3 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สหวิทยาเขต 5 2,815 ขนาดใหญ่พิเศษ 043791427
4 44022015 วาปีปทุม สหวิทยาเขต 4 3,046 ขนาดใหญ่พิเศษ 043799373
5 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 6 2,066 ขนาดใหญ่ 043761654
6 44022001 บรบือ สหวิทยาเขต 3 1,799 ขนาดใหญ่ 043771049
7 44022008 บรบือวิทยาคาร สหวิทยาเขต 3 2,195 ขนาดใหญ่ 043771026
8 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 5 1,808 ขนาดใหญ่ 043779225
9 44012010 เขวาไร่ศึกษา สหวิทยาเขต 6 1,042 ขนาดกลาง 043756074
10 44012021 กันทรวิชัย สหวิทยาเขต 2 662 ขนาดกลาง 043789036
11 44012022 เชียงยืนพิทยาคม สหวิทยาเขต 6 1,392 ขนาดกลาง 043781463
12 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร สหวิทยาเขต 6 512 ขนาดกลาง 043751173
13 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ สหวิทยาเขต 4 1,165 ขนาดกลาง 043797074
14 44022027 มัธยมยางสีสุราช สหวิทยาเขต 5 576 ขนาดกลาง 0903577596
15 44012003 มหาวิชานุกูล สหวิทยาเขต 1 154 ขนาดเล็ก 043777981
16 44012005 มหาชัยพิทยาคาร สหวิทยาเขต 1 285 ขนาดเล็ก 043758125
17 44012007 แกดำวิทยาคาร สหวิทยาเขต 2 233 ขนาดเล็ก 043706988
18 44012008 มิตรภาพ สหวิทยาเขต 2 261 ขนาดเล็ก 0885516639
19 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 6 218 ขนาดเล็ก 043764054
20 44012012 โพนงามพิทยานุกูล สหวิทยาเขต 6 104 ขนาดเล็ก 043996058
21 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ สหวิทยาเขต 6 111 ขนาดเล็ก 043997061
22 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 2 100 ขนาดเล็ก 043980134
23 44012023 กู่ทองพิทยาคม สหวิทยาเขต 6 111 ขนาดเล็ก 043731164
24 44012025 กุดรังประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 1 92 ขนาดเล็ก 043728186
25 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สหวิทยาเขต 1 368 ขนาดเล็ก 043706888
26 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร สหวิทยาเขต 3 224 ขนาดเล็ก 043990058
27 44022003 โนนแดงวิทยาคม สหวิทยาเขต 3 257 ขนาดเล็ก 043751415
28 44022005 ยางวิทยาคม สหวิทยาเขต 3 256 ขนาดเล็ก 043706863
29 44022006 โนนราษีวิทยา สหวิทยาเขต 2 113 ขนาดเล็ก 043706584
30 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร สหวิทยาเขต 3 120 ขนาดเล็ก 043731143
31 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขต 5 179 ขนาดเล็ก 043989066
32 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สหวิทยาเขต 4 335 ขนาดเล็ก 043750368
33 44022020 ประชาพัฒนา สหวิทยาเขต 4 252 ขนาดเล็ก 043706047
34 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สหวิทยาเขต 4 378 ขนาดเล็ก 043993065
35 44022026 นาภูพิทยาคม สหวิทยาเขต 5 412 ขนาดเล็ก 043992649