SIAS | ระบบบริหารสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.เขต 26

ข้อมูลจำนวนนักเรียน : ปีการศึกษา 2561

จำนวน 31,778
# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 44012001 สารคามพิทยาคม 102 1,632 2,377 4,009 12.62
2 44012002 ผดุงนารี 115 1,651 2,477 4,128 12.99
3 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 73 1,136 1,679 2,815 8.86
4 44022015 วาปีปทุม 86 1,190 1,856 3,046 9.59
5 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 63 863 1,203 2,066 6.50
6 44022001 บรบือ 60 760 1,039 1,799 5.66
7 44022008 บรบือวิทยาคาร 62 907 1,288 2,195 6.91
8 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 53 733 1,075 1,808 5.69
9 44012010 เขวาไร่ศึกษา 31 460 582 1,042 3.28
10 44012021 กันทรวิชัย 20 321 341 662 2.08
11 44012022 เชียงยืนพิทยาคม 42 568 824 1,392 4.38
12 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 17 252 260 512 1.61
13 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 32 513 652 1,165 3.67
14 44022027 มัธยมยางสีสุราช 18 269 307 576 1.81
15 44012003 มหาวิชานุกูล 9 120 34 154 0.48
16 44012005 มหาชัยพิทยาคาร 11 157 128 285 0.90
17 44012007 แกดำวิทยาคาร 9 121 112 233 0.73
18 44012008 มิตรภาพ 21 138 123 261 0.82
19 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ 7 110 108 218 0.69
20 44012012 โพนงามพิทยานุกูล 6 66 38 104 0.33
21 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ 6 65 46 111 0.35
22 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 6 66 34 100 0.31
23 44012023 กู่ทองพิทยาคม 6 68 43 111 0.35
24 44012025 กุดรังประชาสรรค์ 6 57 35 92 0.29
25 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 11 151 217 368 1.16
26 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร 12 112 112 224 0.70
27 44022003 โนนแดงวิทยาคม 10 133 124 257 0.81
28 44022005 ยางวิทยาคม 12 131 125 256 0.81
29 44022006 โนนราษีวิทยา 6 69 44 113 0.36
30 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร 6 81 39 120 0.38
31 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 78 101 179 0.56
32 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 174 161 335 1.05
33 44022020 ประชาพัฒนา 12 129 123 252 0.79
34 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 12 192 186 378 1.19
35 44022026 นาภูพิทยาคม 13 210 202 412 1.30
รวม 975 13,683 18,095 31,778 100.00